Eesti Astroloogide Liidu privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika sätestab põhimõtted, mille alusel Eesti Astroloogide Liit MTÜ töötleb oma klientide isikuandmeid. Ühtne privaatsuspoliitika kehtib kõikide füüsilisest isikust klientide ja kasutajate suhtes. Eesti Astroloogide Liit MTÜ kasutab isikuandmeid Teie parimaks teenindamiseks ning kõigi lepinguliste suhete ja seadustest tulenevate kohustuste korrektseks täitmiseks.

Privaatsuspoliitika ulatus

Privaatsuspoliitika kehtib kõikide füüsilisest isikust klientide ja kasutajate suhtes, kes külastavad Eesti Astroloogide Liit MTÜ veebisaiti.

Kogutavad andmed

Eesti Astroloogide Liit MTÜ võib teenuse parima osutamise eesmärgil teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses koguda isikuandmeid, mille hulka kuuluvad eelkõige, kuid mitte ainult Teie nimi, isikukood, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, eelistatav keel, otseturundusega seotud valikud ning digitaalsete seadmete poolt edastatud tehniline info (nt küpsised ja muud sarnased tehnoloogiad).

Eesti Astroloogide Liit MTÜ võib parima klienditeeninduse eesmärgil mõistlikus ulatuses töödelda ka muid vajalikke isikuandmeid vastavalt Teile eelnevalt teada antud eesmärkidele, mahule ja viisile.

Isikuandmete kogumise viis

Eesti Astroloogide Liit MTÜ kogub Teie isikuandmeid Teie nõusolekul kliendisuhte alguses ja jooksul ning ainult juhul, kui Te edastate sellist teavet vabatahtlikult.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Eesti Astroloogide Liit MTÜ töötleb isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

  • kliendibaasi loomine ja selle haldamine
  • kliendile uute teenuste pakkumine
  • teenuste analüüsimine ja täiustamine
  • veebilehe haldamine
  • õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine
  • kliendi päringutele vastamine

Isikuandmete kaitsmine

Eesti Astroloogide Liit MTÜ kasutab Teie isikuandmete kogumisel, säilitamisel ja töötlemisel ajakohaseid ja piisavaid ning tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, mis kaitsevad kliendiandmebaasis ja veebilehel salvestatud isikuandmetele loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest.

Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Isikuandmete edastamine

Eesti Astroloogide Liit MTÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Isikuandmete töötlemise tähtaeg

Eesti Astroloogide Liit MTÜ võib töödelda Teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik Eesti Astroloogide Liit MTÜ ja Teie vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks kuni Teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või maksu- ja õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.

Otseturundus ja rahulolu-uuringud

Eesti Astroloogide Liit MTÜ võib Teie nõusolekul kasutada Teie edastatud isikuandmeid, et edastada Teile infot ürituste, kursuste ja muude pakkumiste kohta ning viia läbi rahulolu-uuringuid.

Juhul, kui Te ei soovi enam otsepakkumisi saada, on Teil igal ajal õigus võtta isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi järgides otsepostituses olevaid juhiseid või võttes Eesti Astroloogide Liit MTÜ-ga ühendust e-maili teel: astroliit@gmail.com.

Õigused seoses isikuandmete töötlemisega

Teil on igal ajal õigus küsida Eesti Astroloogide Liit MTÜ -lt (kellele Te olete oma isikuandmeid edastanud) oma isikuandmeid, nõuda Teie isikuandmete parandamist ja ülekandmist või Teie isikuandmete kustutamist. Teie isikuandmete töötlemisega seotud taotlused palume esitada elektrooniliselt aadressile astroliit@gmail.com eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus. Teie taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud. Eesti Astroloogide Liit MTÜ -l on õigus keelduda Teie isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega.

Privaatsuspoliitika muutmine

Eesti Astroloogide Liit MTÜ -l on igal ajal õigus privaatsuspoliitikat muuta ja täiendada. Kehtiv privaatsuspoliitika on alati kättesaadav ettevõtte veebilehtedel.

Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (………………………………). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).