1. Nimi ja asukoht 

1.1 Mittetulundusühingu nimi on Eesti Astroloogide Liit (lühend EAstroL); edaspidi Liit
1.2 Eesti Astroloogide Liidu asukoht on Eesti Vabariik, Harjumaa

2. Liidu eesmärgid

2.1 Ühendada ühtsesse organisatsiooni astroloogid, kes seda soovivad ja tunnistavad liidu põhikirja ja eetikakoodeksit

2.2 Info vahendamine
2.3 Ühiskondliku maailmavaate avardamine
2.4 Astroloogia võimaluste ja väärkäsitluste selgitamine

Oma eesmärkide saavutamiseks Liit
-korraldab astroloogiaalaseid seminare, loenguid, koolitusi  jm. üritusi

-levitab informatsiooni oma tegevuse ja vastuvõetud otsuste kohta

-võib välja anda oma infomaterjale
-avaldab oma seisukoha meedias ilmunud ebaeetiliste avalduste korral
-arendab koostööd teiste sarnaste organisatsioonidega, s.h. rahvusvaheliste organisatsioonidega
-võib astuda samalaadsete organisatsioonide liikmeks või kaasata  liikmeks teisi  organisatsioone

 

3. Õiguslik seisund

3.1 Liit on füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik mittetulunduslik ühendus, mille põhitegevuseks ei ole majanduse kaudu tulu saamine. Tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, ei jaotata kasumit oma liikmete vahel
3.2 Liit on eraõiguslik juriidiline isik ja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja käesolevast põhikirjast

3.3 Liidul on õigus:
3.3.1 omada juriidilisele isikule omaseid õigusi ja kohustusi
3.3.2 sõlmida õiguslikke tehinguid nii Eestis kui ka välismaal
3.3.3 omada vara, mis on vajalik põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole seadusega vastuolus
3.3.4 Liidul võib olla oma nimega sümboolika

3.4 Liidu vara moodustavad:
3.4.1 liikmemaksud
3.4.2 sisseastumismaks
3.4.3 liidu poolt korraldatud ürituste ja ettevõtmiste tulud
3.4.4 infomaterjalide müük
3.4.5 vabatahtlikest kingitustest, annetustest ja sponsorlusest füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt
3.4.6 kinnis- ja vallasvara
3.4.7 muust põhikirjalise tegevuse arendamiseks vajalikust tulust
3.5 Liidu majandusaasta algab 1. septembril ja lõpeb 31. augustil

4. Liidu liikmelisuse struktuur

4.1 Liidu liikmed jagunevad õiguste ja kohustuste järgi järgmiselt:
-põhi- ehk tegevliige
-auliige

5. Liikmed, liikmeks astumine, väljaastumine, väljaarvamine

5.1 Liidu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik,  kes tunnistab liidu eesmärke ja on nõus järgima põhikirja nõudeid. Igal liikmel on üks hääl
5.2 Liidu liikmeks astumine toimub vabatahtlikkuse alusel, isikliku avalduse esitamisel  juhatusele. Avaldusel peab olema märgitud vähemalt üks soovitaja Liidu liikmete hulgast
5.3 Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus
5.4 Liidu liikmelisust ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Liikmelisus Liidus lõpeb füüsilisest isikust liikme surma või liikmeks oleva juriidilise isiku tegevuse lõpetamise korral

5.5 Liikmelisus säilib juriidilisest isikust liikme seaduses sätestatud viisil ümberkujundamisel
5.6 Liidu liikmel on õigus oma liikmelisus peatada kuni üheks aastaks,  teatades sellest kirjalikult juhatusele. Kui oma liikmelisust pärast aasta möödumist ei taastata, siis automaatselt arvatakse liige Liidust välja. Erandjuhtudel lahendab olukorra Liidu juhatus

5.7 Liidu liikmel on õigus kirjaliku avalduse alusel astuda Liidust välja, esitades juhatusele  avalduse

5.8 Liidu liige, kes ei täida põhikirja ja eetikakoodeksit ja ei tasu liikmemaksu või töötab Liidu huvidele ja eesmärkidele vastu, võidakse liidust välja arvata. Otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab 2/3 juhatuse  liikmetest. Väljaarvatule teatatakse kirjalikult ja tal on õigus otsuse peale edasi kaevata üldkoosolekule
5.9 Liikme õigused ja kohustused lõpevad vastava otsuse tegemise momendil
5.10 Liidust väljaastunute ja väljaarvatute sisseastumis- ja  liikmemaksu ei tagastata
5.11 Juhatus peab liidu liikmete registrit

6. Liidu liikmete õigused ja kohustused

6.1 Liidu liikmel on õigus:
6.1. 1 valida ja olla valitud Liidu juhtivorganitesse
6.1.2 osaleda Liidu tegutsemist puudutavate küsimuste lahendamisel ja teha sellekohaseid ettepanekuid
6.1.3 saada informatsiooni Liidu ja juhatuse tegevusest
6.1.4 osa võtta Liidu üritustest
6.1.5 astuda Liidust välja juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel
6.1.6 kasutada Liidu kinnis- ja vallasvara juhatuse poolt kehtestatud korras

6.1.7 saada abi Liidu fondidest vastavalt nende põhimäärusele

6.1.8 omada hääleõigust Liidu koosolekutel
6.1.9 kasutada Liidu sümboolikat sobival viisil

6.2 Liidu liige kohustub:
6.2.1 täitma Liidu põhikirja, eetikakoodeksit,  programmi ja üldkoosoleku ning juhatuse otsuseid

6.2.2 osalema aktiivselt Liidu töös ja huvides
6.2.3 suhtuma Liidu varasse heaperemehelikult ja kokkuhoidlikult
6.2.4 hüvitama Liidule süülise käitumisega tekitatud kahju
6.2.5 hoidma ja kaitsma Liidu mainet ja mitte avalikustama juhatuse poolt määratletud konfidentsiaalset infot

6.2.6 Liidu liikmeks astujatel tekivad liikme õigused ja kohustused pärast juhatuse  sellekohast otsust ja sisseastumismaksu tasumist

7. Liidu juhtimine

Liidu juhtorganid on :
-Üldkoosolek
-Juhatus

7.1 Üldkoosolek
7.1.1 Liidu kõrgeimaks juhtorganiks on üldkoosolek
7.1.2 Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised
7.1.3 Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, kuid mitte hiljem kui 4 kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest. Korralise üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab juhatus ette kuu aega, erakorralise kokkukutsumisest mitte vähem kui 1 nädal
7.1.4 Erakorralise koosoleku kutsub juhatus kokku omal algatusel või vähemalt 1/3 Liidu liikmete või Liidu revidendi kirjalikul motiveeritud nõudmisel
7.1.5 Erakorralise koosoleku päevakorda võetakse ainult need küsimused, millega seoses erakorraline koosolek kokku kutsuti. Erakorraline üldkoosolek ei ole õiguspädev täiendama erakorralise üldkoosoleku päevakorda koosoleku käigus
7.1.6 Kui juhatus ei kutsu erakorralist üldkoosolekut kokku 1 nädala jooksul pärast nõude esitamist, võivad taotlejad erakorralise üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega

7.2 Üldkoosoleku pädevus
7.2.1 Põhikirja vastuvõtmine, muutmine ja täiendamine
7.2.2 Juhatuse tegevusaruande ärakuulamine ning juhatuse tegevusele hinnangu andmine
7.2.3 Raamatupidamise aastaaruande kinnitamine
7.2.4 Liidu juhatuse valimine ja tagasikutsumine, revisjonikomisjoni valimine

7.2.5 Juhatuse väljalangenud liikmete asendusvalimine
7.2.6 Liidu sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse ja maksetähtaegade määramine

7.2.7 Juhatuse tasustamise otsustamine
7.2.8 Liidu reorganiseerimis- või likvideerimiskomisjoni määramine
7.2.9 Võimaliku osaluse määramine teistes organisatsioonides
7.2.10 Vajadusel võtab vastu otsuseid muudes liidu tegevusega seonduvates küsimustes
7.2.11 Üldkoosoleku päevakorra projekti määrab juhatus. Liikmed esitavad üldkoosolekule arutamiseks tulevad küsimused üldkoosoleku päevakorra kinnitamisel
7.2.12 Üldkoosolek on otsustusvõimeline , kui sellel osalevad pooled Liidu liikmetest. Kui üldkoosolekule tulnud liikmed ei esinda nõutavat arvu, kutsub juhatus 2 nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on otsustamisvõimeline, sõltumata koosolekul osalejate arvust

7.2.13 Üldkoosolek otsustab, kas hääletamine on avalik või salajane. Üldkoosoleku otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud juhud, kui muudetakse põhikirja või eesmärke, reorganiseeritakse või likvideeritakse Liit, mille puhul on tarvilik 2/3 koosolekust osavõtjate häälteenamus
7.2.14 Üldkoosoleku koosolek protokollitakse. Sellele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Üldkoosolekul koostatakse sellel osalevate liikmete nimekiri, millele kirjutavad alla kõik osavõtjad

7.3 Juhatus
7.3.1 Juhatus on Liidu juhtimisorgan, mis esindab Liitu üldkoosolekute vahelisel ajal
7.3.2 Juhatuses võib olla kuni 5 liiget kuid mitte vähem kui 3. Juhatuse liikmed valib ja kinnitab üldkoosolek
7.3.3 Juhatus valitakse kaheks aruandeperioodiks

7.3.4 Juhatuse esimehe valib juhatus oma liikmete hulgast
7.3.5 Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik
7.3.6 Juhatus lähtub oma tegevuses üldkoosoleku otsustest ja käesolevast põhikirjast
7.3.7 Juhatuse koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele
7.3.8 Juhatus korraldab liidu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele, koostab raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need üldkoosolekule kinnitamiseks
7.3.9 Juhatus otsustab fondide ja vahendite kasutamise korra
7.3.10 Juhatus koostab tegevusprogramme
7.3.11 Juhatus sõlmib ja lõpetab töölepingud palgaliste töötajatega ning kontrollib ja juhib nende tööd

8. Revisjon

8.1 Liidu finantsmajanduslikku tegevust kontrollib üldkoosoleku poolt valitud revisjonikomisjon. Revident annab kontrolli tulemustest aru üldkoosolekule
8.2 Revident ei või olla juhatuse liige ega pearaamatupidaja
8.3 Revidendil on õigus kontrollida liidu vara, arveldusarveid, raamatupidamisdokumente ja nõuda selgitusi ning saada muud abi juhatuselt, mida revident oma ülesannete täitmiseks vajab
8.4 Revident informeerib oma tööst juhatust
8.5 Revidendil on õigus osaleda juhatuse koosolekul ilma hääleõiguseta
8.6 Revident või revisjonikomisjoni liige võib tagasi astuda kirjaliku avalduse alusel

9. Lõpetamine

9.1 Liidu tegevuse võib lõpetada üldkoosoleku, kohtuotsuse või muul seaduses ettenähtud alusel
9.2 Liidu lõpetamisotsuse kandmiseks mittetulundusühingute registrisse esitab juhatus avalduse, millele lisatakse üldkoosoleku otsus ja otsuse protokoll. Kui Liidu tegevuse lõpetab kohus, saadab otsuse registrisse kohus
9.3 Liidu tegevuse lõpetamisel moodustab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni
9.4 Likvideerijad lõpetavad liidu tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara ja rahuldavad võlausaldajate nõuded. Likvideerijad võivad teha ainult neid tehinguid, millised on vajalikud liidu likvideerimiseks .Likvideerijad ei pea vara müüma, kui see ei osutu vajalikuks võlausaldajate nõuete rahuldamiseks . Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara võrdsetes osades liidu lõpetamise ajal olnud liikmete vahel
9.5 Liidu likvideerimise tähtaja lõpul esitab likvideerimiskomisjon üldkoosolekule aruande

Põhikiri on vastu võetud ja kinnitatud üldkoosolekul 4.november 2018.a.