Astroloogi eetika põhireeglid

1) Järgin kõigis töösuhetes ühiskonnas kehtestatud seadusi ning üldtunnustatud eetikanorme.

2) Kohustun austama inimese ja asutuse privaatsust. Teave, mis mulle on usaldatud või mille leian sünnikaardist, on konfidentsiaalne.

3) Tohin rääkida ja kirjutada konkreetsest isiku- või asutuse horoskoobist vaid inimese või asutuse nõusolekul. Vastasel juhul teen seda umbisikuliselt ja nii, et objekt pole äratuntav.

4) Selgitan astroloogia olemust ja võimalusi. Väldin sõnade “ennustamine” ja “ennustus” kasutamist, mis seostuvad erilise andega “näha” tulevikku. Astroloogi võimuses on viidata tõenäolistele võimalustele, mille kasutamise eelduseks on inimese vaba tahe.

5) Kui minu käsutuses on muud asjassepuutuvat mittekonfidentsiaalset informatsiooni peale astroloogilise kaardi (arvutatud kindlale ajale ja kohale), annan sellest kliendile teada. Kasutades analüüsimisel lisaks astroloogilistele ka muid meetodeid, teavitan sellest klienti.

6) Teen kõik võimaliku, võitlemaks astroloogia väärkäsitluste ja liialduste vastu.

7) Ei kasuta teadlikult astroloogiat seadusevastaste või ebaeetiliste eesmärkidega inimeste (asutuste) abistamiseks.